L10 - Awt börestää

 

Dåt schuchst dü aw jüheer sid

Tiire koone fliinj, rååne än spaale. Kiik de åål da tiire iinjsen önj: dü koost ja snååke än kwaake, luupe än kriipe lätje. Freese mooge’s uk hål, ouers liiwer ninte üt e looden foont börestää.

 

Snååk iinjsen ouer dåt bil!

sid 22 - 23

 

Sü köön frååge tu dåt bil ütsiinj. Wat köö huum deeraw swååre?

Wat schuchst dü awt bil?

 • Ik sii ...

Wat for tiire booge aw en börestää?

 • Deer booge schäip, ...

Wat mååge da tiire?

 • Da kee san ...

Wat mååge Paul än Emma?

 • Da biise sate ...

Wat ferkååft jü wüset önj harn latje looden?

 • Jü ferkååft jardbaie, ...

Wat koost dü awt börestää kuupe?

 • Ik koon kantüfle än ... kuupe.

Wat for kluuse heet di böre önj?

 • Di böre heet ... önj.

Wat mååget di böre?

 • Di böre schüft ...

Weer as e giitjkoon?

 • Jü giitjkoon as ...

Weer as e stork?

 • Di stork stoont ...

 

Snååk iinjsen maenouder!

Sü köön di böre, Paul än Emma maenouder snååke:

  

Böre:

 

Fååsthüülje!

Paul än Emma:

 

Jipii! Mååge we!

Emma:

 

Kiik iinjsen, Paul! Da latje schüklinge! San da ai njüti?

Paul:

 

Jåå, dåt tainjt me uk! Schuchst dü uk di brökede krädjer?

Emma:

 

Jåå, klåår! Di låpt ouers gau.

Paul:

 

Deer önj e looden koone we inkuupe. Ouers ik wiitj ai, wat!

Emma:

 

Ik sii jardbaie, en hiil kast ma jardbaie!

Paul:

 

Mmm, jardbaie ma moolke! Jeeft et heer wälj uk moolke? Jardbaie ma moolke – dåt smååget gödj!

Emma:

 

Ik koon deer ääderne awt fälj kee siinj!

Paul:

 

Iinj, tou, trii kee! Ouers di brüne haingst mäi ik nuch liiwer lise.

Emma:

 

Än ik mäi da schäip am liifsten! Ine aw man kaländer as uk en schäip tu siien.

Paul:

 

We koone gliks iinjsen haane tu da schäip gunge, dan koost dü ja ma en „Mää!“ begrööte än ik kiik me di rüüdje träker önj!

Emma:

 

Dåt as en gouen toochte, Paul!

Paul än Emma:

 

Önjhüülje!

 

Hiir iinjsen tu!

Paul än Emma snååke - laks 10

 

Dou iinjsen wat!

 • Spaal inkuupen ma dan näiber!
 • Måål din liifst tiir!
 • Ferteel foon din liifst tiir!
 • Wis, weer dü hål awt bil wjarst!
 • Teel åål da tiire awt bil ap!

Arbeitsbogen - Lex 10: Finn dat hoochdüütsche Woort! (211,2 KiB)

En bil, wat huum ütmååle koon

    

Spale, sunge, dachte

[Hier mutt noch wat rinsett warrn!]

 

Uurde for jüheer sid (Uurdelist)

Heer jeeft et en list ma åle uurde foon da keere, wat awt bil tu schüns san. Oudere uurde, wat huum brüket, am ouert bil tu snååken, koon huum deer uk fine.

Uurde for laks 10