L18 - Oudere lönje

 

Dåt schuchst dü aw jüheer sid

Da bjarne önj e klas kiike aw e koord foon e wråål. Sam foon jam san flicht ål iinjsen önj en ouder lönj wään. Da koone ferteele, wat deer åles ouers wus.

 

Snååk iinjsen ouer dåt bil!

sid 38 - 39

 

Sü köön frååge tu dåt bil ütsiinj. Wat köö huum deeraw swååre?

Wat schuchst dü awt bil?

 • Ik sii ...

Wat mååge da schoulere än e liirerin?

 • Ja sate ...

Wat stoont aw e waningebånk?

 • Aw e waningebånk stönje ...

Weer stoont di läptop?

 • Di läptop stoont ...

Wat mååge da bjarne wälj ma di läptop?

 • Da bjarne kiike eefter ...

Huk foone, wat awt bil tu siien san, kånst dü?

 • Ik kån e foone foon Swärik, ...

Wat swumt awt wååder foon e koord?

 • Deer swumt en schap, ...

Wat liire da bjarne önj jüdeer schöljstün?

 • Da bjarne liire oudere lönje kånen.

Wat schuchst dü, wan dü üt et waning kiikest?

 • Ik sii dåt schöljplåts, ...

Hü maning bjarne koost dü awt bil siinj?

 • Ik teel ...

 

Snååk iinjsen maenouder!

Sü köön Paul, Emma än da oudere maenouder snååke:

  

Emma:

 

Fruu Hansen, dü satst aw Austraalien!

Fruu Hansen:

 

Oo, dåt fertrüt me. Wjarst dü deer ål iinjsen?

Emma:

 

Nåån, dåt as me åltu wid wach! Ouers we kääre jarling eefter Frånkrik, dåt as uk en gåns wid räis. Ma e woin brüke we was twunti stüne, ouers we mååge wilems uk en weel.

Paul:

 

Sü maning foone, foue we dåt åles turuchte? Dåt deer as aw arken fål di foone foon Ruslönj.

Swantje:

 

Ik hääw di foone foon Ååsterrik, lätj me iinjsen deerhaane!

Bahne:

 

Ik säk Dånmark, deer booget man oome. Oo, deer – ik hääw’t fünen!

Emma:

 

Sinje, dü hääst di foone foon Frånkrik, di hääw ik ål soocht! Mötj ik di heewe?

Sinje:

 

Jåå, hål! Ik håål me dan di foone foon Swärik foon e waningebånk, täiw gau iinjsen!

Paul:

 

Kiik iinjsen! Tädi tånkt: „wat as Ruslönj grut – deer koon ik me ferluupe!“

Fruu Hansen:

 

Wat dü åles ferteelst! Seed me iinjsen – weer as Jaapan?

Emma:

 

Deer, bai de önj e jarn! Dåt as sü’n smuken foone ma en gruten rüüdjen kris, sü as aw Inans switer!

Ina:

 

Man switer schucht üt as e foone foon Jaapan, natörlik!

Paul:

 

Än Bahnens switer schucht uk üt as di dånsche foone.

Emma:

 

Lewe, hääst dü Poolen dan ål fünen? Deer wjarn we leest iir.

Lewe:

 

Natörlik, ouers ik kam deer ai haane – Oke as önj e wäi.

Paul:

 

Lätj ham mån, hi as bai tu säken.

Emma:

 

Ik liiw, we mönje ham en lait heelpe! Deer boowen wårt dåt ninte.

Oke:

 

Ik koon da Naaserlönje ai fine!

Paul:

 

Dan kiik iinjsen aw e leeft sid, eeftert weesten!

 

Hiir iinjsen tu!

Paul än Emma snååke - laks 18

 

Dou iinjsen wat!

 • Beschriw dåt rüm foon din klas!
 • Lees åål da tåle aw e toofel for!
 • Ferteel, huk lönje dü kånst!
 • Snååk ouer da lönje, weer da bjarne önj din klas jurtkaame!
 • Ourleed, huk spräke önj da oudere lönje snååked wårde!  

 

En bil, wat huum ütmååle koon

 

Spale, sunge, dachte

[Hier mutt noch wat rinsett warrn!]

   

Uurde for jüheer sid (Uurdelist)

Heer jeeft et en list ma åle uurde foon da keere, wat awt bil tu schüns san. Oudere uurde, wat huum brüket, am ouert bil tu snååken, koon huum deer uk fine.

Uurde for laks 18